நானே ஒரு குரங்குஅண்ணாத்த!
ஒரு தபா நான் முடிவு பண்ணிட்டேனு வச்சுகயேன்
என் பேச்ச நானே கேக்க மாட்டே

0 Comments: